contact_us
首页 >> 人才招聘 >> 工作机会

 职位名称 职位类别 人数 地点 发布日期
  Java中级软件工程师       技术类 若干 武汉 2019-01-31
  Java高级软件工程师       技术类 若干 武汉 2019-01-31
  高级需求分析工程师(石油业务)       技术类 1 武汉 2019-01-31
  产品经理       技术类 1 武汉 2019-01-31
  大数据架构师       技术类 2 武汉 2019-01-31
  大数据开发工程师       技术类 若干 武汉 2019-01-31
  总工程师(偏java架构)       技术类 1 武汉 2019-01-31
  网络管理员       技术类 1 武汉 2019-01-31
共 8 条记录